HOBADVIES
        BOUWKUNDIG TEKEN- EN ADVIESBUREAU VOOR AL UW BOUW- EN VERBOUWPLANNEN

OPDRACHT - TAAKOMSCHRIJVING - ALGEMENE VOORWAARDEN

Voor aanvang van alle werkzaamheden die HOBADVIES in opdracht van haar opdrachtgever verricht, wordt een op maat schriftelijke opdrachtbevestiging met bijbehorende taakomschrijving opgesteld.

Deze opdrachtbevestiging en taakomschrijving wordt door beide partijen,tw : Opdrachtgever en Opdrachtnemer, voorafgaand de te verrichten werkzaamheden ondertekend.
Indien één van de bovenstaande onderdelen ontbreekt, draagt HOBADVIES geen aansprakelijkheid voor eventuele door de opdrachtgever gederfde schade, in de ruimste zin van het woord.

HOBADVIES hanteert de laatst bekende herziening van DNR2011, als grondslag voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, met dien verstande dat deze uitsluitend op de in de opdrachtbevestiging en taakomschrijving benoemde werkzaamheden betrekking heeft.

HOBADVIES kan niet aansprakelijk gesteld worden voor :

  • Fouten en/of meerwerk veroorzaakt door verkeerd aangeleverde bescheiden (bijv. foutieve tekeningen), welke door de opdrachtgever of derden aan HOBADVIES zijn verstrekt.
  • Onvoorziene zaken veroorzaakt door tijdens de opname fysiek onbereikbare, niet te schouwen en dus niet in te meten ruimtes, installatieverloop of bouwkundig constructieve onderdelen.
  • Vertraging en/of afwijzing ten gevolge van bezwaar, veroorzaakt door belendende percelen (buren) en/of de gemeente.
  • Schade aan bestaande bestrating, beplanting, gevelonderdelen tgv opnames tijdens slechte weersomstandigheden (bijv. wind/regen/storm/sneeuw/ijs).

HOBADVIES hanteert de laatst bekende herziening van DNR2011, als grondslag voor de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Deze versie van De Nieuwe Regeling 2011 is te lezen/downloaden via onderstaande link (www.NLingenieurs.nl)

 DNR 2011

Onafhankelijk bouwkundig teken- en adviesbureau voor de particulier en zakelijke opdrachtgever, gevestigd in Dordrecht.

HOBlogo 

Voor: ontwerp, werk- en verkooptekeningen, indiening omgevingsvergunning, inmeten en bouwbegeleiding